Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, prijímateľom informačných e-mailov alebo sa prostredníctvom webu prihlasujete na niektorú z nami ponúkaných vzdelávacích aktivít, zverujete nám svoje osobné údaje.

K Vašim osobným údajom pristupujeme zodpovedne. Snažíme sa dodržiavať pravidlá stanovené platnou európskou a slovenskou legislatívou a primerane Vaše osobné údaje chrániť. Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania osobných údajov sú (ako skupina prevádzkovateľov) spoločnosti ZOELI spol. s.r.o., so sídlom Partizánska 261/54, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO 50682067, IČ DPH: SK2120418520, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 34132/R a PhDr. Gabriela Zaťková., so sídlom Partizánska 261/54, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO 42378737.

Pokiaľ sa na nás budete chcieť obrátiť, môžete tak urobiť písomne (ZOELI spol. s.r.o., Partizánska 261/54, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom), elektronicky (e-mail: info@skvelykouc.sk) alebo telefonicky (0917 522 558).

Právne základy spracúvania osobných údajov

Ako prevádzkovateľ spĺňame zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou a Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom v prípadoch keď:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy, kde Vy ste jednou zmluvnou stranou alebo ak ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad prihlásenie sa / registrácia na vzdelávaciu aktivitu pred jej začatím);
 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým priama marketingová komunikácia zameraná na ponuku služieb našim zákazníkom, ktorí absolvovali vzdelávacie podujatia a teda dôvodne predpokladáme, že majú záujem o informovanie o ďalších možnostiach pokračovania vo vzdelávaní
 • ste nám udelili Váš súhlas na jeden alebo viaceré účely.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Osobné údaje, ktoré ste nám zverili, spracovávame za týmito účelmi:

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefonický kontakt nevyhnutne potrebujeme pre Vaše informovanie o organizačnom zabezpečení pripravovanej alebo prebiehajúcej vzdelávacej aktivity. Tieto údaje sú spracovávané po dobu 5 rokov.

V prípade rekvalifikačných kurzov, realizovaných na základe akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je v zmysle súvisiacich právnych predpisov potrebné spracovávať aj údaje o dátume a mieste narodenia a mieste bydliska. Tieto údaje sú spracovávané po neobmedzenú dobu.

Vedenie účtovníctva

Ak ste náš zákazník, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje), nevyhnutne potrebujeme pre vydanie a evidenciu daňových dokladov. V zmysle platnej legislatívy sú tieto údaje spracovávané po dobu 5 rokov.

Marketing – zasielanie informačných e-mailov

Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, e-mail) používame na účely priameho marketingu – zasielanie informačných e-mailov. Ak ste náš zákazník, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladáme, že Vás tieto informácie zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej účasti na nami realizovanej vzdelávacej aktivite.

Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame Vám informačné e-maily len na základe Vášho súhlasu a to po dobu 5 rokov od jeho udelenia.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

Osobné údaje detí

Osobné údaje osôb, ktoré nedovŕšili 16 rokov spracovávame v rozsahu, v akom nám súhlas poskytol alebo schválil ich zákonný zástupca.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere s využitím moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu aktuálneho technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné (v súčasnosti známe) technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Bez Vášho súhlasu Vaše osobné údaje nie sú vydané žiadnej tretej strane.

K Vašim osobným údajom budú mať prístup len naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú poučení v oblasti spracovania a ochrany osobných údajov. Väčšinu spracovateľských operácií realizujeme sami. Na zabezpečenie špecifických spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov. Máme s nimi uzatvorené spracovateľské zmluvy a dbáme na kvalitu spracovania a vysoký stupeň ochrany Vašich osobných údajov.

Prenos osobných údajov mimo územia Európskej únie

Osobné údaje spracovávame výhradne v krajinách Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov sme pripravení umožniť Vám uplatňovať Vaše práva:

 • máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov a aká je doba spracúvania
 • máte právo na opravu, pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich
 • máte právo na vymazanie (zabudnutie) osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne alebo spracovávané nezákonne, prípadne si ich spracovávanie neželáte
 • ak sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať (bez toho, aby to malo vplyv na naše oprávnenie údaje spracovávať pred odvolaním súhlasu)
 • máte právo na obmedzenie spracovávania – pokiaľ si želáte, budeme údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec
 • máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu a profilovania (automatizovaného individuálneho rozhodovania) pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracovávanie je nezákonné, alebo v rozpore s Vašimi právami. Po vznesení námietky už nebudeme môcť Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávať.
 • máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme Vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť technické, zákonné alebo iné prekážky

Uplatňovanie práv v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vaše práva môžete uplatniť písomne (ZOELI spol. s.r.o., Partizánska 261/54, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom), elektronicky (e-mail: info@skvelykouc.sk) alebo telefonicky (0917 522 558).

Na Vašu žiadosť odpovieme v lehote do 30 dní.

Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Budeme však radi, ak v takomto prípade budete najprv o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejňovanie by mohlo ohroziť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po ukončení zmluvných vzťahov s nami.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť 25. 5. 2018.