Obchodné podmienky

Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Skvelý kouč, pobočka Bakalárska 2, Prievidza (ďalej len „spoločnosť“) a záujemcom o zabezpečenie kurzu (ďalej len „klient“) vzniká v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka na základe podpísanej písomnej prihlášky odovzdanej zástupcovi spoločnosti, alebo vyplnenej on-line prihlášky na internetovej stránke www.skvelykouc.sk. Odovzdaním, resp. odoslaním prihlášky deklaruje klient svoj súhlas s uvedenými zmluvnými podmienkami.

Prihlásenie na kurz, cena kurzu

Vzdelávací kurz, uvedený v Prihláške na kurz je organizovaný spoločnosťou Skvelý kouč. (ďalej len „kurz“). Spoločnosť sa zaväzuje, že v prípade, ak sa prihlási potrebný počet účastníkov, zabezpečí kurz a klienta bezodkladne upovedomí o dátume začiatku kurzu, čím umožní klientovi jeho absolvovanie. Klient sa zaväzuje nastúpiť na kurz a zaplatiť spoločnosti cenu (ďalej len „cena“), vo výške uvedenej v Prihláške na kurz. V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Cena uvedená v Prihláške na kurz je konečná. V prípade akreditovaných kurzov je suma účtovaná s DPH. Spoločnosť sa v prípade, že kurz je akreditovaný, zaväzuje vydať klientovi po zaplatení celej ceny, riadnom absolvovaní kurzu a úspešnom absolvovaní akreditovanej skúšky, Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Platobné podmienky

Akreditované kurzy

Platbu je možné zrealizovať dvoma spôsobmi a to v hotovosti priamo v pobočke spoločnosti na adrese: Bakalárska 2, č. dv. 209 Prievidza, prípadne prevodom na účet spoločnosti, vedenom v peňažnom ústave ČSOB banka SK30 7500 0000 0040 2432 6679. Pri úhrade je potrebné uviesť variabilný symbol platby a vyplniť správu pre príjemcu v tvare Meno a Priezvisko klienta. Variabilný symbol bude každému klientovi pridelený pri akceptovaní Prihlášky na kurz.

Neakreditované kurzy

Platbu je možné zrealizovať dvoma spôsobmi a to v hotovosti priamo v pobočke spoločnosti na adrese: Bakalárska 2, č. dv. 209 Prievidza, prípadne prevodom na účet spoločnosti, vedenom v peňažnom ústave Poštová banka SK92 6500 0000 0000 1206 7632. Pri úhrade je potrebné uviesť variabilný symbol platby a vyplniť správu pre príjemcu v tvare Meno a Priezvisko klienta. Variabilný symbol bude každému klientovi pridelený pri akceptovaní Prihlášky na kurz.

Storno podmienky

Prihlásenie sa do kurzu je pre klienta záväzné a spoločnosti od tohto momentu vzniká nárok na poplatok za vzdelávací kurz. Splatnosť ceny je do 7 dní od odoslania, alebo doručenia Prihlášky na kurz, najneskôr však do termínu začiatku kurzu. Klient môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 14 pracovných dní pred zahájením vzdelávacieho kurzu, a to písomne (e-mailom na adrese info@zoeli.eu, alebo doručením osobne na pobočku spoločnosti). V prípade doručenia písomného odstúpenia od zmluvy zo strany klienta v lehote kratšej ako 14 pracovných dní, je storno poplatok vo výške 40% z celkovej ceny vzdelávacieho kurzu. V prípade doručenia písomnej výpovede v deň začatia kurzu vzniká spoločnosti nárok na storno poplatok výške 100% z celkovej ceny vzdelávacieho kurzu. Klient nemá právo na vrátenie už zaplatenej časti ceny kurzu, v prípade, ak z dôvodu, ktorý nezavinila spoločnosť nenastúpi na kurz, alebo kurz neabsolvuje. V odôvodnenom prípade (dlhodobá choroba písomne potvrdená lekárskym potvrdením) môže spoločnosť ponúknuť klientovi náhradný termín absolvovania kurzu). V prípade, ak sa kurz neuskutoční pre nízky počet účastníkov, je spoločnosť povinná umožniť klientovi absolvovať kurz v náhradnom termíne za rovnakých podmienok uvedených v tejto dohode.

Osobitné ustanovenia

Odoslaním Prihlášky na kurz dáva klient svoj výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v Prihláške na kurz v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES – všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. a so zaradením jeho osobných údajov do registra vedeného spoločnosťou. Účelom spracovania osobných údajov sú štatistické potreby, vypracovanie osvedčenia o absolvovaní kurzov, poštový a elektronický styk, zasielanie ponúk spoločnosti na adresu klienta a archivácia certifikátov a Prihlášky na kurz spoločnosťou. Klient dáva súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomne odvolať.

Klient je povinný dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými prišiel do kontaktu pri absolvovaní kurzu.

Záverečné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na kurz vyplnenej klientom na internetovej stránke www.skvelykouc.sk, prípadne doručenej osobne na pobočke spoločnosti Skvelý kouč na adrese Bakalárska 2, Prievidza. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvný vzťah uzatvárajú slobodne a vážne, že sa oboznámili so Zmluvnými podmienkami, rozumejú im a súhlasia s nimi.